Taakplicht

Binnen de vereniging zijn alle leden vanaf de B junioren verplicht om een taak uit te voeren binnen West Frisia. Dit wordt niet uit luxe gedaan maar is pure noodzaak. Mede door de inbreng van de taakplichtigen kunnen we de club draaiende houden en wordt er wekelijks gevoetbald op ons sportpark. Vindt je het ook leuk om een taak uit te voeren bij West Frisia? Meld je dan aan als vrijwilliger. Dit kan door een van de commissie leden aan te schieten en te vragen welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Reglement taakplicht West Frisia

Met ingang van het seizoen 2017-2018, om precies te zijn per 1 september 2017, zullen alle leden van de vereniging van 16 jaar en ouder een verplichte taak hebben. In dit reglement wordt beschreven hoe West Frisia omgaat met de verplichte vrijwilligerstaak die vermeld staat in het Huishoudelijk Reglement onder artikel 21.

De vereniging heeft een aantal mensen aangesteld die toezicht en controle houdt op deze verplicht vrijwilligerstaak.

De volgende regels/uitgangspunten zijn van toepassing

 1. Binnen onze vereniging hebben we twee categorieën vrijwilligers:
  a. De echte vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven om één of meerdere taken te vervullen. Deze persoon is persoonlijk vrijgesteld van een taakplicht
  b. De vrijwilliger die op basis van het HH Reglement verplicht is een taak uit te voeren. Deze vrijwilliger noemen we vanaf nu ‘taakplichtige’

 2. Elk lid van 16 jaar of ouder (peildatum is op 31 december van het lopende seizoen) is taakplichtige

  Uitgesloten van de taakplicht zijn echte vrijwilligers zoals:  

  Bestuur- en commissieleden, wedstrijdsecretarissen, kantinemedewerkers, scheidsrechters, begeleiders, trainers, coördinatoren en andere door het bestuur aan te wijzen medewerkers.

 3. De duur van een taakplicht is ongeveer 8-10 uur per seizoen

  Uiteraard staat het de taakplichtige vrij om zich structureel op te geven voor vrijwilligerswerk waardoor je automatisch valt onder de andere categorie (zie punt 1); 

 4. De taakplichtige kan voor de volgende taken worden ingezet:
  a. Kantine/keukendienst
  b. Schoonmaak
  c. Onderhoud
  d. Nader door het bestuur te bepalen taken

 5. Een taakplichtige kan zijn taak per seizoen afkopen. 

 6. De afkoopsom is €50,- per seizoen. De afkoopsom wordt geïnd door de penningmeester bij de contributie aan het begin van het seizoen. 

 7. Wanneer de taakplichtige zijn of haar taak heeft volbracht zal de penningmeester het bedrag van €50,- weer terugstorten op de rekening van de taakplichtige. Vervult de taakplichtige zijn of haar taak niet gedurende het seizoen dan blijft de €50,- in kas van West Frisia. 

 8. West Frisia houdt zich het recht voor om dit per seizoen te kunnen verhogen.

 9. Elke taakplichtige heeft de mogelijkheid om een taak te kiezen

 10. West Frisia heeft een lijst met activiteiten waarbij de taakplichtige alle activiteiten in zijn voorkeursvolgorde kan aangeven. Bij een tekort aan taakplichtigen voor één van de taken kan een taakplichtige ook verplicht ingedeeld worden.

 11. Om te zorgen dat alles goed verloopt zal de taakplichtige de mogelijkheid krijgen zich op een lijst in te schrijven.

  Wie zich niet in de kantine wil inschrijven kan de voorkeur doorgeven per mail aan secretaris@westfrisia.nl

  Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichtingen volgens het Huishoudelijk Reglement. (zie website)

 12. Leden die zich niet hebben ingeschreven zoals vermeld in artikel 7 en niet hebben aangegeven de taakplicht te willen afkopen worden door het bestuur ingedeeld voor de taakplicht.

 13. Bij taakplichtigen die zonder dringende reden verzuimen bij het uitvoeren van de afgesproken taak, zal de spelerspas worden ingenomen. Zij zullen worden geschorst voor het spelen van 2 wedstrijden. Na schorsing moeten zij hun taakplicht alsnog uitvoeren.

 14. Zodra een planning is gemaakt dient de taakplichtige hier niet van af te wijken.  
  West Frisia regelt een roosterindeling van de diverse activiteiten dit dient strak te worden gevolgd en moet zo min mogelijk leiden tot afberichten.

 15. Bij afbericht van een taakplichtige mag een taakplichtige zelf op zoek gaan naar vervanging. Dit kan door middel van ruilen met een ander lid of in overleg met de vereniging een andere datum vast te stellen indien dit mogelijk is. Bij problemen (er kan niet geruild worden of een andere datum) zal de taakplichtige altijd verantwoordelijk zijn.

 16. West Frisia blijft altijd op zoek naar leden of ouders van leden die als vrijwilliger een taak op zich willen nemen. West Frisia zal daarom ook regelmatig via de website en social media een oproep doen voor bepaalde functies. Van deze functie zal er een korte beschrijving gegeven worden zodat men inzicht heeft wat dit betekent. Een contactpersoon zal ook worden gemeld. Buiten de beschikbare functies om kunnen belangstellenden zich altijd melden bij een van de bestuurs- of commissieleden. 
Silema
Voetbalvereniging West Frisia - Ga naar de website
Kreeft auto&service
Impression creatieve communicatie