Taakplichtreglement

Taakplicht


Binnen de vereniging zijn alle leden, en ouders van leden onder de 16 jaar, verplicht om een taak uit te voeren binnen West Frisia. Dit doen wij niet uit luxe, maar helaas uit pure noodzaak. Mede door de inbreng van taakplichtigen kunnen we de club draaiende houden en maken we wekelijks voetballen mogelijk op het sportpark.

Vind je het ook leuk om een taak uit te voeren binnen West Frisia? Meld je dan aan als vrijwilliger. Dit kan door een van onze commissieleden aan te schieten en te vragen naar de mogelijkheden, of door een mail te sturen naar secretaris@westfrisia.nl.

Lees hieronder het taakplichtreglement of klik hier om het reglement te downloaden.

Reglement taakplicht Voetbalvereniging West Frisia (1 januari 2020)

V.v. West Frisia vindt het belangrijk dat leden en ouders van jeugdleden betrokken zijn bij de vereniging. Helaas zien we dat het steeds lastiger wordt om voldoende vrijwilligers te vinden. Voor het voortbestaan van onze vereniging is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk.

In dit reglement wordt beschreven hoe v.v. West Frisia omgaat met de verplichte vrijwilligerstaak (de taakplicht) die vermeld staat in het Huishoudelijk Reglement onder artikel 21.

Om de inzet van vrijwilligers (waaronder de taakplichtigen) in goede banen te leiden is onderstaand reglement van toepassing. Vanuit de vereniging faciliteert de vrijwilligerscommissie (i.o.) / de taakplichtcoördinator deze inzet en houdt waar nodig toezicht/controle op deze verplichte vrijwilligerstaak.  

Elk nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op de verplichtingen volgens het Huishoudelijk Reglement ten aanzien van de taakplicht.

De volgende regels/uitgangspunten zijn van toepassing:

1. Categorieën vrijwilligers

Binnen onze vereniging onderscheiden we twee categorieën vrijwilligers:

1. De ‘echte’ vrijwilliger die zich heeft opgegeven om één of meerdere taken te vervullen. Deze persoon is persoonlijk vrijgesteld van de taakplicht. Voorbeelden hiervan zijn: bestuurs- en commissieleden, wedstrijdsecretarissen, kantinemedewerkers, scheidsrechters, begeleiders, trainers, coördinatoren en andere door het bestuur aan te wijzen medewerkers.
2. De vrijwilliger die op basis van het Huishoudelijk Reglement verplicht is een taak uit te voeren. Deze vrijwilliger noemen we vanaf nu ‘taakplichtige(n)’.

De taakplicht is voor:
- Ieder lid van 16 jaar of ouder die zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taakplicht (peildatum 31 december van het lopende seizoen)
- Ouders van jeugdleden (tot 16 jaar) die verantwoordelijk zij voor de taakplicht van hun zoon of dochter. Als er meerdere kinderen in e gezin zijn (onder de 16 jaar) vervullen ouders 1x de taakplicht voor deze kinderen.

2. Omvang taakplicht
- De duur van een taakplicht is 8 tot 10 uur per seizoen. Uiteraard staat het de taakplichtige vrij om zich structureel op te geven voor taken/vrijwilligerswerk waardoor dit lid automatisch valt onder categorie 1a.
- Bij een gezin waarbij er meerdere leden onder de 16 jaar zijn geldt per gezin de taakplicht van 8 tot 10 uur per seizoen.

3. Soorten taken
De taakplichtige kan onder andere voor de volgende taken worden ingezet:

  1. 2 kantinediensten
  2. 4x wedstrijd fluiten
  3. 2 bestuursdiensten
  4. 4x schoonmaken
  5. Etc.

Onder de taakplicht valt NIET: vlaggen bij wedstrijden (m.u.v. het 1e elftal), het rijden naar uitwedstrijden, het draaien van bardiensten op donderdagavond.

4. Borgsom taakplicht
Als ‘motivatie’ tot de uitvoering van de taakplicht brengt v.v. West Frisia bij de start van de taakplicht een borgsom van € 50,- per lid van 16 jaar of ouder en/of per gezin met één of meerdere leden jonger dan 16 jaar in rekening. Deze borgsom wordt geïnd gelijktijdig met de contributiebetaling.

Regels voor deze borgsom
- Indien aan de taakplicht van het voorgaande seizoen is voldaan blijft de borgsom staan voor het nieuwe seizoen.
- De borgsom wordt teruggestort indien het lid zijn/haar lidmaatschap van West Frisia opzegt en er is voldaan aan de taakplicht van het afgelopen seizoen.
- Vervult de taakplichtige zijn/haar taakplicht niet (volledig) voor 15 juni van het lopende seizoen dan vervalt zijn/haar recht op teruggaaf van deze borgsom. Dit geld vervalt aan de vereniging en wordt ingezet t.b.v. het vrijwilligersbeleid. Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt er opnieuw € 50,- borg in rekening gebracht.

5. Afkoop taakplicht
Een taakplichtige kan zijn/haar taakplicht per seizoen afkopen en dit bij aanvang van het seizoen aangeven. Deze afkoopsom bedraagt (net als de borg) € 50,- per seizoen. De afkoopsom wordt geïnd door de penningmeester bij de contributie aan het begin van het seizoen.

6. Inschrijving nieuwe leden (na 31 december)
- Elk nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op de verplichtingen volgens het huishoudelijk reglement (zie website)
- Voor nieuwe taakplichtigen die lid worden na 31 december van het lopende seizoen geldt 50% van de borg- of afkoopsom (zie art. 4 en 5) en 50% van het aantal taakplichturen.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt, indien er voldaan is aan de taakplicht, aanvullend € 25,- borg in rekening gebracht. Indien er niet is voldaan aan de taakplicht van het afgelopen seizoen wordt er € 50,- borg in rekening gebracht.

7. Verplichtingen ten aanzien van uitvoering taakplicht
Elke taakplichtige heeft de mogelijkheid om een taak te kiezen. Hiervoor wordt o.a. een planningssysteem ingericht via de website. Het planningssysteem wordt nog niet voor alle taken gebruikt (maar wordt steeds verder uitgebouwd). Vanaf medio december 2019 kunnen vrijwilligers zich aanmelden via: https://www.westfrisia.nl/507/inloggen-registreren-vrijwilligers/login/.

a) Zodra de planning is gemaakt dient de taakplichtige hier niet van af te wijken. Indien een taakplichtige verzuimt zijn taakplicht uit te voeren nadat hij/zij is ingedeeld of niet zelf heeft gezorgd voor vervanging komt de borgsom toe aan v.v. West Frisia. Bij aanvang van het nieuwe seizoen wordt opnieuw € 50,- borg in rekening gebracht.
b) Bij afbericht moet de taakplichtige zelf zorgdragen voor vervanging en die doorgeven aan de coördinator vrijwilligers via: vrijwilligers@westfrisia.nl
c) Het is niet mogelijk de taakplicht door te schuiven naar een volgend seizoen of taken uit te voeren als voorschot op een volgend seizoen.
d) De taakplicht vervalt niet als, door omstandigheden (bijv. wijzigen / aflassen wedstrijdprogramma) de taakplicht niet vervult kan worden.
e) Bij taakplichtigen (16 jaar of ouder) die zich hebben opgegeven en die zonder dringende reden verzuimen om hun taak uit te voeren, worden twee wedstrijden geschorst. Na schorsing moeten zij hun taakplicht alsnog uitvoeren.
- De verplichting tot het vervullen van de taakplicht ligt bij de taakplichtigen. De vereniging faciliteert hier zo goed mogelijk in.

8. Verantwoording en verslaglegging financiën
Betaalde borgsommen blijven binnen de vereniging en worden niet aangewend voor algemene zaken. Jaarlijks maakt de penningmeester op de Algemene Ledenvergadering dit inzichtelijk op de balans.

Borg- en afkoopsommen welke op basis van dit reglement vrijvallen aan de vereniging worden aangewend of gereserveerd ten gunste van het vrijwilligersbeleid en/of de noodzakelijke inhuur van betaalde menskracht. De penningmeester doet hier jaarlijks verslag van middels de Verlies- & winstrekening.

9. Privacy
De taakplicht coördinator(en) van v.v. West Frisia heeft de beschikking over de gegevens van de leden, zoals die bekend zijn bij de ledenadministratie, en zal deze alleen gebruiken voor het uitvoeren van het taakplichtbeleid.

10. Aanpassing taakplichtreglement
West Frisia houdt zich het recht voor om de taakplichtregeling en borg/afkoopsom per seizoen te kunnen wijzigen met instemming van de Algemene Ledenvergadering.

Tot slot
West Frisia blijft altijd op zoek naar leden of ouders van leden die als vrijwilliger een taak op zich willen nemen. West Frisia doet daarom ook regelmatig via de website en social media een oproep voor bepaalde functies. Van deze functies wordt er een korte beschrijving gegeven zodat men inzicht heeft wat dit betekent. Hierbij wordt er ook een contactpersoon vermeld. Buiten de beschikbare functies om kunnen belangstellenden zich altijd melden bij een van de bestuurs- of commissieleden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!