Brief taakplicht seizoen 2020/2021


Betreft: vrijwilligerswerk / taakplicht binnen West Frisia


Beste leden en ouders van jeugdleden,

In december 2020 hebben alle leden en de ouders van jeugdleden een brief ontvangen waarin de taakplicht (die voor iedereen geldt) en het borgsysteem is toegelicht.

Bij de start van het nieuwe seizoen 2020/2021 willen wij de uitgangspunten en het borgsysteem nog een keer onder de aandacht brengen.

West Frisia is een vereniging die alleen kan draaien door de inzet, betrokkenheid en het enthousiasme van leden en niet leden, die zich aanmelden als vrijwilliger. En met die vrijwilligers zijn wij ontzettend blij, want daardoor is de kantine op zaterdag en op zondag geopend, wordt er training gegeven, schoongemaakt, worden er wedstrijden gefloten, de velden en de accommodatie onderhouden, etc.

De praktijk is dat het steeds moeilijker wordt om de vereniging draaiend te houden en dat een groot deel van de vereniging steunt op een beperkte groep vrijwilligers, die ontzettend veel en goed werk verrichten. West Frisia is van ons allemaal en vindt betrokkenheid van al haar leden en bij de jeugd van hun ouders belangrijk. Die betrokkenheid kan op verschillende manieren tot uiting komen en in dit geval vertaalt het zich door een paar keer per jaar iets (extra’s) te doen voor de vereniging. Daarbij geldt ook: vele handen maken licht werk. Wij zijn en maken samen de vereniging.

We hebben ervaren dat ‘iets doen’ voor de vereniging helaas niet altijd vanzelf ontstaat. Om die reden is tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2016 de taakplicht (het ‘iets doen’) vastgesteld en aangenomen door de leden.

De taakplicht is voor alle leden van jong tot oud:

  • Ouders van jeugdleden (tot 16 jaar)
  • Leden vanaf 16 jaar (die moeten dit zelf vervullen)

Vanaf het seizoen 2017/2018 is de taakplicht voor de leden vanaf 16 jaar wel ingevoerd, maar de taakplicht voor ouders van jeugdleden nog niet.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2019 is nogmaals de taakplicht, ook voor ouders, bevestigd. Daarnaast is er ingestemd met een borgsysteem, die automatisch wordt geïncasseerd. Dit om te voorkomen dat er jaarlijks heel veel geldstromen heen en weer gaan.

 

M.i.v. het seizoen 2020/2021 geldt het borgsysteem voor ALLE leden en/of ouders van jeugdleden.


De volgende afspraken / uitgangspunten blijven van toepassing


1. Met ingang van 1 januari 2020 is de taakplicht voor alle leden en/of ouders van jeugdleden van toepassing.


2. Binnen onze vereniging hebben we verschillende categorieën vrijwilligers:
a. De echte vrijwilliger die zich heeft opgegeven om één of meerdere taken te vervullen. Dit lid of deze ouder van een jeugdlid is persoonlijk vrijgesteld van een taakplicht.
b. De vrijwilliger die op basis van het Huishoudelijk reglement verplicht is een taak uit te voeren. Deze vrijwilliger noemen we ‘taakplichtige’


3. De taakplicht is voor:
- Ieder lid van 16 jaar of ouder die zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van zijn / haar taakplicht (peildatum 31 december van het lopende seizoen)
- Ouders van jeugdleden (tot 16 jaar) die verantwoordelijk zijn voor de taakplicht van hun zoon of dochter. Als er meerdere kinderen in 1 gezin zijn (onder de 16 jaar) vervullen ouders 1x de taakplicht voor deze kinderen.

Uitgesloten van de taakplicht zijn echte vrijwilligers zoals:
- Bestuur- en commissieleden, wedstrijdsecretarissen, kantinemedewerkers, scheidsrechters, begeleiders, trainers, coördinatoren en andere door het bestuur aan te wijzen medewerkers.


4. De taakplicht is ongeveer 8 – 10 uur per seizoen. Voorbeelden hiervan zijn:
a. 2 kantinediensten
b. 2x bestuursdienst
c. 4x wedstrijd fluiten
d. 4x schoonmaken


5. Ieder lid (bij jeugdleden tot 16 jaar per gezin) betaalt een borg van € 50,-
a. Na het vervullen van de taakplicht, wordt deze borg doorgeschoven naar het volgende seizoen
b. Als de taakplicht niet voor 1 juni van het betreffende seizoen wordt vervuld, dan vervalt de borg aan de vereniging en wordt er aan het begin van het seizoen opnieuw borg ingehouden.
c. De borg wordt terugbetaald als het lid de vereniging verlaat.


6. Elke taakplichtige heeft de mogelijkheid om een taak te kiezen. Hiervoor is o.a. een planningssysteem ingericht. Alle taakplichtigen kunnen via de website inloggen op het planningssysteem. Hierop kan je aangeven welke taak jij dit seizoen gaat vervullen. Via de website kan je je aanmelden, via Vrijwilligers -> Inloggen / registreren vrijwilligers of door hier te klikken. Staat jouw taak niet in het planningsysteem, maar je wil je wel inzetten en/of je zet je al in als vrijwilliger, mail dan naar vrijwilligers@westfrisia.nl.
a. Zodra de planning is gemaakt kan de taakplichtige hier niet zo maar van afwijken.
b. Bij afbericht moet de taakplichtige zelf zorgdragen voor vervanging en die doorgeven aan de coördinator vrijwilligers via: vrijwilligers@westfrisia.nl.

Ga voor een overzicht van alle pagina's die betrekking hebben op de taakplicht en het planningssysteem naar www.westfrisia.nl/taakplicht.


7. De inkomsten die uit de afkoop van de taakplicht ontstaat worden ingezet ten gunste van vrijwilligers. Het bestuur legt hiervoor verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering aan haar leden.


Hoe werkt het borgsysteem?
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2019 is door de leden ingestemd met het doorvoeren van het borgsysteem. Dit houdt in:

  • Ieder lid (16 jaar of ouder) of ouders van jeugdleden (per gezin) betalen eenmalig via een automatische incasso € 50 borg.
  • De borg blijft op de balans staan van de vereniging
  • De borg vervalt als:
    • Het lid niet voldoet aan zijn taakplicht. Het bedrag vervalt dan aan de vereniging. Vervolgens wordt er opnieuw borg geïnd bij de start van het nieuwe seizoen.
  • De borg wordt teruggestort als het lid de vereniging verlaat.
  • Het bestuur verantwoord jaarlijks welke bedragen ten gunste zijn gekomen aan de vereniging en hoe deze zijn besteed en wat er op de balans staat.

Voor ouders van jeugdleden is de borg in het seizoen 2019/2020 deels al ingevoerd. Dit betekent concreet dat zij nog € 25,- borg moeten betalen.

Aan het einde van het seizoen wordt beoordeeld of er is voldaan aan de taakplicht. Is er voor het seizoen 2020/2021 niet voldaan aan de taakplicht dan geldt bij de start van het nieuwe seizoen opnieuw een borg van € 50.

In overleg kan de invoering van de borg gefaseerd afgeschreven worden.


Tot slot
We hopen met het betrekken van alle leden dat West Frisia een gezonde vereniging kan blijven waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt.

Mochten er vragen zijn over de taakplicht of over de fasering van de borg dan kan je mailen naar vrijwilligers@westfrisia.nl. Het taakplichtreglement is te vinden op www.westfrisia.nl/taakplicht.

Een sportieve groet,


Bestuur v.v. West Frisia
Leonie de Groot, Paul Fölsche, Nikki Oud, Cynthia van Bezooien, Inge Bloem, Derwin Dirven, Peter Groot, Ankie Eleveld

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!